Diginä vai livenä? Ohjauksen menetelmät ja välineet

Mitä verkko-ohjaus edellyttää ohjaajalta? Miten verkko-ohjausta käytännössä toteutetaan? Näitä ja muita digiajan ohjaajan haasteita pohdiskeltiin Tampereella 25.11.2016 järjestetyssä koulutustilaisuudessa Diginä vai livenä – ohjauksen menetelmät ja välineet.

Verkko-ohjauksessa, kuten ohjauksessa yleensäkin, oleellista on vuorovaikutus ja luottamuksen syntyminen ohjaajan ja ohjattavan välille. Verkko-ohjauksessa vuorovaikutuksen keinot voivat olla rajoitetummat kuin live-ohjauksessa, mikä korostaa entisestään ohjaajan viestintätaitojen merkitystä.

Verkko-ohjaus edellyttää ohjaajalta rohkeutta mennä epämukavuusalueille, kokeilunhalua, innostusta, itseluottamusta, hiljaisuudensietokykyä sekä sitä, että hyväksyy esim. eteen tulevat tekniset ongelmat. Ohjauksessa ratkaisevaa on se mitä tapahtuu ensimmäisen puolen minuutin aikana – luottamuksen ja yhteisen sävelen syntyminen edesauttaa ohjauksen kulkua. Ohjausta tehdään omalla persoonalla ja kuten tilaisuudessa puhuneet Etsivän työn ohjaajat toivat esille, omien heikkouksien näkyminen on sallittua, se helpottaa myös ohjattavaa hyväksymään itsensä. Ja kuten psykologi Satu Lähteenkorva muistutti, jos huoli opiskelijasta herää, tärkeintä on välittää viestiä että huomaa.

hponkakaavio

Mervi Pasanen JAMK/AOKK esitteli Harto Pönkän kaavion eri tilanteisiin soveltuvista välineistä. Ensin mietitään ohjauksen tavoite, sen jälkeen valitaan sopiva väline!

Koulutustilaisuuden järjesti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto yhdessä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Tilaisuus tallennettiin ja sekä tallenne että päivän esitysmateriaalit löytyvät LSSAVIn nettisivuilta kohdasta ”Tapahtumat ja koulutukset”.

Mainokset

Työkaluja ohjaukseen

Osallistuin marras- ja joulukuun aikana JAMK:in järjestämään kaksipäiväiseen koulutukseen aiheena ”Osallistavan ja yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentaminen”. Koulutus toteutettiin Koulutuskeskus Salpauksessa, Lahdessa. Luennoitsijoina olivat ensimmäisenä päivänä PsT Sami Määttä Niilo Mäki Instituutista ja toisena päivänä YTM, lehtori Kaija Peuna-Korpioja.

Ensimmäisen päivän teemana oli motivaatio ja toisen päivän konsultatiivinen työote. Koulutus oli erinomaisesti suunniteltu ja antoi paljon ajateltavaa, joskin myös työkaluja ohjaukseen. Tiivistäisin koulutuksen annin seuraaviin ajatuksiin:

  • ”Hyvään ohjaukseen ja vuorovaikutukseen kuuluu se, että on riittävästi aikaa keskustelulle”
  • ”Konsultatiivinen työote opettaa olemaan läsnä, kuuntelemaan ja pidättäytymään valmiiden ratkaisumallien tarjoamisesta”

ohjaus

Hakeutumisvaiheen kehittäminen etenee!

TAKKin tavoitteena on ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti kehittää hakuvaiheen henkilökohtaistamista entistä asiakaslähtöisemmäksi, tehostaa ja yhdenmukaistaa opiskelijavalintaprosessia, sekä parantaa nivelvaiheen viestintää sekä asiakkaiden, että yhteistyökumppaneiden suuntaan.

Keväällä 2016 yhteistyössä Puhti-hankkeen kanssa käynnistetyn hakeutumisvaiheen kehittämistyön yhtenä konkreettisena tuloksena TAKKin nettisivuja on nyt muokattu paremmin hakijaa palvelevaksi. Nettisivuille on lisätty kohta ”Hakeutuminen”, minkä alla on mahdollisimman selkeästi kirjoitettuna tietoa ja ohjeistusta aikuiskoulutukseen hakeutumiseen liittyen.

hakeutuminen-vanha

Nettisivujen Opiskelijalle-osio ennen muutosta

hakeutuminen

Nettisivujen Opiskelijalle-osio muokkauksen jälkeen

Nettisivu-uudistuksen tavoitteena on ollut selkiyttää hakuvaiheen tieto- ja neuvontapalveluja, jotta koulutukseen hakeutuminen sekä hakijan oman opintopolun suunnittelu olisi mahdollisimman sujuvaa. Panostus tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin opintojen alkupäässä parantaa hakijan opiskeluvalmiuksia, tehostaa opintojen etenemistä ja mahdollisesti vähentää myöhemmin ongelmien syntymistä.

 

Ohjaajan oma innostus ensisijaista motivoinnissa!

PuhtiTAKKin projektitiimi osallistui 5.10.2016 Ammattiopisto Luovin järjestämään Motivaation jäljillä –koulutukseen. Koulutuksesta haettiin sekä uusia ideoita ja menetelmiä opiskelijoiden motivointiin, että uusia yhteistyömahdollisuuksia verkostoitumisen kautta.

Motivaation jäljillä -koulutuksen tavoitteena oli tutustuttaa osallistujat hyvin käytännönläheisesti siihen, miten opiskelijan motivaatiota tuetaan arjessa. Taustalla tässä oli Ryanin ja Decin (2000) itseohjautuvuusteoria, jonka mukaan motivaatio syntyy sosiaalisissa psykologisia perustarpeita tukevissa ympäristöissä. Psykologisiin perustarpeisiin luetaan mukaan autonomia, kyvykkyys ja yhteisöllisyys.

Koulutuspäivän aikana pääsimme keskustelemaan kollegoiden kanssa omista kokemuksistamme, kuulimme Luovin asiantuntijoiden kokemuksia ja vinkkejä mm. ryhmäytymisestä ja voimaannuttavasta ohjauksesta sekä pääsimme itse testaamaan joitakin Luovissa jo käytössä olevia toiminnallisia menetelmiä.

Päällimmäisenä koulutuspäivästä jäi mieleen ajatus, että opiskelijoiden motivoinnissa ensisijaisen tärkeää on ohjaajan/opettajan oma sisäinen motivaatio. Ohjaajan oma innostuneisuus ja työn imun mukanaan tuoma korkea aktiivitaso luovat otolliset olosuhteet, joissa myös opiskelijan on helppo innostua ja lähteä esim. itse suunnittelemaan oman osaamisensa kehittämistä.

luovi

Motivaation lisäksi koulutuspäivä oli hyödyllinen myös verkostoitumisen kannalta ja siinä Twitter onkin mainio kanava!

 

Toinen erityisesti mieleen jäänyt asia oli vahvuuksien tunnistaminen. Omien vahvuuksien tunnistaminen on oleellinen osa esimerkiksi opiskeluun motivoitumisessa. Vahvuudet kannustavat eteenpäin ja ne voivat sisältää kaikenlaisia taitoja ja kykyjä omien henkilökohtaisten ominaisuuksien mukaisesti. Vahvuuksien esille tuominen on erityisen tärkeää silloin, jos opiskelijalla on esim. huonoja koulukokemuksia tai erityisen tuen tarpeita.

Saimme myös kuulla erään Luovin opiskelijan näkemyksen motivaatioon vaikuttavista tekijöistä hänen itsensä kertomanaan. Harvoin saa kuulla niin tarkkaa ja rehellistä itsetutkistelua kuin mitä hän esitti, hyvin vaikuttava kohtaaminen kaiken kaikkiaan!

Verkostoitumisen osalta koulutuspäivä oli myös oikein onnistunut, keskustelut muiden osallistujien kanssa poikivat mm. suunnitelmissa olevan benchmarkkaus-käynnin Salpaukseen!

Alla muutamia koulutuksessa esiteltyjä ja kokeiltuja työkaluja:

  • Myönteistäjä-kortit: Suomen Psykologisen Instituutin kortit, jotka soveltuvat omien vahvuuksien esille tuomisen harjoitteluun. Paketissa on yli 100 korttia, joissa toisella puolella on negatiivissävytteinen ilmaus ja toisella puolella sama asia positiivisemmin esitettynä. Nämä laitetaan tilaukseen!
  • Mun reitti-projektissa tuotetut erilaiset työkalut, harjoitukset ja toimintamallit erityistä tukea tarvitsevien toiminta- ja työkyvyn vahvistamiseen, painopisteenä opiskelijan voimaantumisen mahdollistaminen tavallisessa arjessa

Moninaisuusosaajaksi?

Oppilaitoksissa näkyy nykyisin vahvasti monikulttuurisuus osana arkea. Opettajan on hyvä ymmärtää, miten erilaiset kulttuurit ja taustat vaikuttavat oppimiseen. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden perustaitojen tukemiseen liittyen tässä yksi vinkki opettajille suunnatusta lisäkoulutuksesta:

TAKK on järjestämässä yhteistyössä TAMKin kanssa Moninaisuusosaaja-koulutusta, jonka tavoitteena on juurikin antaa eväitä toimimiseen kulttuurien välisissä opetus- ja ohjaustilanteissa.

Koulutus koostuu viidestä teemasta:

  • Kielen oppiminen
  • Kulttuurinen moninaisuus oppilaitoksen arjessa
  • Kokemustausta oppimisessa
  • Osaamisen arviointi – lisäkoulutus näyttötutkintomestareille
  • Monikulttuurisen työryhmän johtaminen

Koulutus on OPH:n rahoittamaa henkilöstökoulutusta, joten se on maksuton. Osallistujille vastaavat itse vain mahdollisista ruokailu- ja majoituskustannuksista.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen TAMKin sivulla.

Kielen oppiminen -teema käynnistyy jo 14.11.2016, mutta vielä ehtii hyvin ilmoittautua mukaan! Tämä osio on tarkoitettu erityisesti ammatillisten aineiden opettajille, joiden ryhmissä on maahanmuuttajia, joiden kielitaito edellyttää vielä kehittämistä.

students-702090_960_720_v2

Kuvakortit saapuivat!

Viime viikolla Satu Eerola esitteli meille Puhti-koulutuksessa OpoCoachingin kuvakortit, joita hän käyttää työssään. Laitoimme heti kortit tilaukseen ja tänään saimme jo niput koekäyttöön. Kortit lähtevät testaukseen erilaisiin ohjaustilanteisiin. Kerromme taas sitten täällä blogissa, miten kokeilut etenevät ja minkälaisia tuloksia saadaan.

kuvakortit

Välineitä opiskelijan kohtaamiseen

Tiistaina 20.9.2016 järjestimme TAKKissa ensimmäisen Puhti-webinaarin, jonka teemana oli Opiskelijan kohtaaminen – välineitä ja valintoja työhön. Kouluttajana toimi psykologi Satu Eerola (lisätietoja Psykologipalvelu Core). Koulutukseen osallistui hankeverkosto sekä mahdollisuutta osallistumiseen oli tarjottu hankeverkoston alueellisille kumppaneille.

puhti-koulutus-200916-opiskelijan-kohtaaminen

Webinaari järjestettiin TAKKin verkkoluokassa, jossa on mahdollista välittää Skype for Business -sovelluksen kautta kuvaa esiintyjästä, esityksestä sekä luokkatilasta ja osallistujista. Näin koulutukseen voi osallistua sekä paikan päällä että etänä verkon välityksellä.

Eerolan esitys oli käytännönläheinen ja konkreettinen. Hän käsitteli mm. opettajan työn rajoja ja opettajan työssä jaksamista sekä hyvinvointia, pystyvyyskokemuksia, kommunikaation merkitystä ja piirteitä, tunnetilojen merkitystä ohjauksessa, pelisääntöjä ja motivaatiota. Eerola esitteli liikennevalo-työkalun, jota osallistujat saivat myös kokeilla. Toinen konkreettinen työkalu oli SMART-motivaatiotyökalu, jonka avulla voidaan esimerkiksi motivoida opiskelijaa.

Koulutuksesta kootaan palautetta ja palautteen pohjalta jatkamme webinaarikoulutuksia. Verkkovälitteinen kouluttautuminen mahdollistaa laajan osallistumisen ja vähentää matkustamiseen kuluvaa aikaa ja kustannuksia. Etäosallistujia oli mukana niin omilta koneiltaan kuin kootusti esimerkiksi auditoriosta isommalla porukalla.

puhti_webinaari

Esittäjän näkymää webinaariin: käytössä puhujaa seuraava luokan kamera-mikrofoni (kuvassa vasemmalla) sekä Skype for Business -sovellus esittäjän näkymässä. Osallistujilla näkyi myös panoraamakuva luokasta omassa näkymässään. Chatin kautta voitiin kommunikoida myös esityksen aikana.